Política de privacidad

CENTRE SANITARI EMPORDANÈS SL . POLÍTICA DE PRIVACITAT__________________________________

D'acord amb el que està previst en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd), a caontinuació l’informem dels termes de la nostra Política de Privacitat, els quals li recomanem llegir.

1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El Responsable del tractament de les seves dades personals és el CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., domiciliat a FIGUERES, C/ Balmes, 1 i número de Registre Sanitari E17644750.

Pot contactar amb nosaltres trucant-nos al 972 51 14 79, o bé enviant-nos un correu electrònic a info@centresanitariempordanes.net

2. CATEGORIA DADES QUE TRACTEM

En compliment del principi de minimització de dades, el CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., només li demanarà i tractarà les dades imprescindibles i necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

Tractament Categoria de dades tractades
Pacients Dades identificatives de contacte: nom i cognoms , adreça, telèfon , DNI, identificació Mútua (opcional),dades de pagament (opcional), dades de de salut(història clínica)
Persones de contacte (presencial i formulari web) Dades identificatives de contacte: nom i cognoms, telèfon , e-mail; IP.
Usuari/a registrat a la Web i Creació compte usuari/a. Dades identificatives: adreça electrònica.
Gestió laboral Dades identificatives i de gestió laboral.

 

3. ORIGEN DE LES DADES

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, o del seu legal representant, que garanteix la seva veracitat i autenticitat. En aquells casos en els que sigui necessari que se’ns proporcionin dades de tercers’ haurà d’informar amb caràcter previ a aquests tercers, dels termes de la nostra política de privacitat. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valdre els nostres drets, així com de sol·licitar qualsevol document per acreditar la veracitat de la informació rebuda.

4. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització dels serveis requerits i finalitats informades, excepte en aquells casos en els que la Llei estableixi un termini de conservació diferent, com per exemple el que es refereix a la conservació de les històries clíniques, regulat per la Llei 21/2000, de 29 de desembre , i Llei 41/2002, de 14 de novembre , o la normativa fiscal. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., adoptarà totes les mesures que siguin necessàries per a garantir la seguretat i confidencialitat de les dades.

5. FINALITATS DEL TRACTAMENT

De conformitat amb els principis de minimització de dades i proporcionalitat, des del CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., només li demanarem les dades imprescindibles per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem quines son aquestes finalitats:

Tractament Finalitat del tractament
Pacients. Gestió terapèutica: processos d’anamnesis i prescripció de tractaments mèdics i/o sanitaris.
Persones de contacte (presencial i formulari web).

Respondre les consultes que els usuaris/es voluntàriament realitzen.
Gestió comercial previ consentiment de l’ interessat/da.

Usuari/a registrat a la Web i Creació compte usuari/a. Gestió administrativa.
Gestió laboral. Dades identificatives i de gestió laboral.

 

6.BASES LEGITIMADORES DEL TRACTAMENT

L’article 6 del Reglament(UE) 2016/679 , estableix quines son les bases legitimadores que permeten el tractament de les dades personals per part del responsable. A continuació el CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., l’ informa de quines son aquestes bases legitimadores:

Tractament Bases legitimades del tractament
Pacients. Consentiment exprés de l’interessat/da, art. 6.1.a) RGPD.
Persones de contacte (presencial i formulari web) Consentiment exprés de l’interessat/da, art. 6.1.a) RGPD.
Usuari/a registrat a la Web i Creació compte usuari/a.

Consentiment exprés de l’interessat/da, art. 6.1.a) RGPD.
Execució d’ un contracte , art. 6.1. b) RGPD.

Gestió laboral

Consentiment exprés de l’interessat/da, art. 6.1.a) RGPD.
Execució d’ un contracte , art. 6.1. b) RGPD.

 

7.CESSIÓ DE DADES

Le seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la Llei, o ens ho requereixin les autoritats competents, en els termes i condicions establertes legalment, o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament, és el que es coneix com a ENCARREGATS DEL TRACTAMENT, en aquests casos, vetllarem pel compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir-ne la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i la resta d’ obligacions que exigeixi la normativa vigent. Donada la naturalesa de la nostra activitat, és possible que les Mútues de Salut, sol·licitin a l’interessat/da l’emissió d’informes per part dels nostres facultatius; en aquest cas l'interessat/da ens haurà d’autoritzar i consentir per escrit la confecció i enviament d’aquests informes a les Mútues.

No es realitzaran transferències internacionals de dades, excepte en el cas d’activació de les cookies de Google Analítics, o la utilització del servei d’emmagatzematge Drive, servei prestat per Google INC., i el servei de WhatsApp, empreses proveïdores amb servidors a EEUU i que per tant, suposa una transferència internacional de dades. Pot ampliar aquesta informació a https://www.aepd.es/es/preguntas-frecuentes/6-transferencias-internacionales-bcr-codigos-de-conducta/1-transferencias-internacionales/FAQ-0605-que-paises-se-consideran-con-un-nivel-adecuado-a-efectos-del-articulo-45-del-rgpd

7.1.Enllaços de tercers

La nostra web pot contenir enllaços a tercers, incloent-hi enllaços a xarxes socials. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., no emmagatzema cap tipus d’informació de caràcter personal en relació a aquestes transmissions. Recordi que aquests tercers tenen les seves pròpies polítiques de privacitat, dels termes de les quals no assumim cap mena de responsabilitat, ni donarà dret a cap mena d’indemnització per la nostra part. Llegeixi detingudament els seus termes, i en cas de disconformitat, no els utilitzi.

8.DRETS

En qualsevol moment l’interessat/da podrà sol·licitar l’accés a les seves dades personals, per saber si les tractem o no, quines son i amb quines finalitats; tanmateix també té dret a sol·licitar-nos la seva rectificació, limitació del tractament, supressió i oposició, i portabilitat. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf

8.1.Quin és el procediment per exercir els seus drets?

a l’exercici dels seus drets o per qualsevol consulta sobre la nostra Política de Privacitat, pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu a info@centresanitariempordanes.cat (Ref. RGPD). Tan aviat ens arribi la seva sol·licitud, la tramitarem i contestarem en el termini màxim d’ un mes.

9.COOKIES

La nostra web utilitza cookies. Pot consultar la nostra política de cookies aquí.

10.MESURES DE SEGURETAT IMPLEMENTADES

CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., tractarà les seves dades de forma absolutament confidencial i complint amb el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les seves dades i n’ evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. La documentació estarà disponible a petició de l’interessat/da emprant els canals habituals de contacte.

11.CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., es reserva el dret a modificar quan ho consideri oportú la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la a la realitat de cada moment , o a les novetats legislatives que fossin procedents. Tots els canvis i modificacions seran degudament publicades a la nostra Web perquè puguin ser visualitzades.

 

©2023.CENTRE SANITARI EMPORDANÈS SL 09/02/2023. Tots els drets reservats.